Alminnelige salgs- og leveringsvilkår; forbrukerkjøp 

Generelt
Følgende kjøpsvilkår gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra nettbutikken vår til deg som forbruker. Kjøpsvilkårene utgjør sammen med din bestilling, som er bekreftet i en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Når du har gjennomført en bestilling mottar du en ordrebekreftelse på e-post, som forteller deg hvilke(t) produkt(er) du har kjøpt.

Forbrukerkjøp reguleres bl.a. av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

1. Forbrukerkjøpsloven - avtalen 

Nærværende avtale er basert på at avtalen gjelder et salg av et produkt hvor verdien av produktene overstiger verdien av evt. installasjonsarbeider o.l., og på at salget skjer til forbruker. Dette innebærer at forbrukerkjøpslovens regler kommer til anvendelse på forholdet mellom Selger og Kjøper, i tillegg til bestemmelsene i denne avtale. 

Hvis forholdet ikke anses som forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven, gjelder kjøpslovens alminnelige regler med tillegg av evt. særlige avtalevilkår for næringskjøp istedenfor forbruker kjøpsloven og de nærværende vilkår. 

2. Risikoens overgang 
Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som produktet måtte bli påført eller utsatt for, og Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet der etter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Selger. Unnlater Kjøper å overta produktet selv om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for tap eller skade som følge av egenskaper ved produktet selv. 

3. Produktets egenskaper
Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av denne avtale og passe for de formål som produktene normalt brukes til. Med mindre det fremgår noe annet av denne avtale, er Selger ikke kjent med at produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

4. Avbestilling
Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

5. Kontraktsbrudd fra Selgers side
Dersom produktet ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. 

Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved produktet. Selger har rett til å avverge krav om prisavslag og heving ved å tilby retting eller omlevering etter nærmere bestemmelser om dette i forbrukerkjøpsloven. 

Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar. 

Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet. 

Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontrakts-inngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering. 

6. Kontraktsbrudd fra Kjøpers side 
Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse og/eller erstatning , eller heving og/eller erstatning, etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av Kjøper. 

Dersom Kjøper er gitt kreditt kan Selger ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen kreve produktet tilbakeført og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i kredittkjøpsloven. 

Dersom Kjøper ikke overholder omsorgs- eller evt. forsikrings plikt eller forsøker å foreta videresalg av produkt som er beheftet med salgspant forfaller hele kjøpesummen om gående til betaling. 

7. Reklamasjon - reklamasjonsperiode 

Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Selger melding hvor mangelen påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg. 

Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for så vidt gjelder slike produkter/deler. 

8. Salgspant
Dersom Kjøper gis kreditt for kjøpesummen eller noen del av denne, har Selger salgspant i de leverte produkter. 

Selger har i slike tilfeller salgspant i de leverte produkter til sikkerhet for kjøpesum eller ubetalt del av denne, med tillegg av renter etter morarenteloven og saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører. Salgspantet opphører først når kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt. 

Kjøper er ikke berettiget til videresalg av produkt beheftet med salgspant før den samlede kjøpesum, med tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å behandle produkt beheftet med salgspant med varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås. 

9. Tvist og verneting 
Dersom det oppstår tvist om partenes rettigheter og plikter etter denne avtale, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Partene plikter med 2 - to - ukers varsel å delta i forhandlinger hos Selger, såfremt dette er forlangt av en av partene. 

Dersom tvisten ikke løses etter forhandlinger, skal den avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Selgers registrerte forretningssted som verneting.